Les variacions constants de la normativa laboral i de seguretat social exigeix un assessorament rigorós a les empreses. Un equip de professionals especialistes, Advocats, Graduats Socials i tècnics diplomats, s’ocuparà de tota la gestió laboral interna i externa que envolta l’empresa.

Li oferim una òptima gestió laboral que comportarà seguretat i tranquil·litat a la seva empresa. La nostra intervenció es dirigeix en tot l’àmbit laboral, posant al seu abast tots els serveis que afectin als elements integrants de la relació de treball a l’empresa:

 • Tramitació i inscripció de les altes d’empresa a la Seguretat Social i règims especials (treballadors autònoms, agraris, del mar, de la llar, …).
 • Gestió i confecció de contractes de treball: altes, baixes, prorrogues, …
 • Elaboració de nòmines.
 • Liquidacions de Seguretat Social amb tramitació informatitzada (sistema RED).
 • Gestió i confecció de liquidacions, i redacció de cartes d’acomiadament i sancions.
 • Comunicats de baixa mèdica per maternitat o paternitat, malaltia i accident de treball.
 • Tramitació i càlcul de prestacions, pensions i subsidis: jubilació, invalidesa, viduïtat, orfenesa, incapacitat temporal, ajudes familiars, …
 • Declaracions trimestrals i resums d’IRPF: confecció i presentació del model 110 de retencions trimestrals o mensuals i Resum anual (model 190).
 • Declaracions anuals dels treballadors a efectes del càlcul del tipus d’IRPF.
 • Certificats d’ingressos i retencions d’IRPF.
 • Assessorament en prevenció de riscos laborals.
 • Formulació de recursos en relació a la Seguretat Social i Departament de Treball.
 • Representació i defensa de l’empresa davant l’Inspecció de Treball i en actes de conciliació davant el CMAC .
 • Processos davant la Jurisdicció Social.
 • Altres tràmits: vides laborals, certificats d’estar al corrent de pagament, tràmits en recaptació i ajornaments, contractes i retribucions a directius, presentació d’ofertes d’ocupació, tramitació de parts d’accidents.

La sensibilitat de l’àrea laboral en l’empresa, i el que constantment estiguin apareixent noves normes fan cada vegada més valuosa i necessària la participació d’un equip especialitzat en el qual la persona de negocis pugui delegar una important càrrega de treball i de responsabilitat. Oferim una dedicació plena perquè totes les obligacions laborals quedin confiades en nosaltres.