MANTÉN-TE INFORMAT

Publicada la Llei 13/2021, entra en vigor la lluita contra la morositat en l’àmbit del transport de mercaderies per carretera, i la modificació de la Llei 16/1987 d’Ordenació dels Transports Terrestres.

La lluita contra la morositat en l’àmbit del transport de mercaderies per carretera constitueix una de les prioritats polítiques de la UE, que s’ha traduït en l’aprovació de directives sobre la matèria. La Directiva comunitària establia un marc homogeni de garanties enfront a la morositat mitjançant la disposició d’uns terminis legals de pagament en les operacions comercials entre empreses i entre aquestes i l’Administració pública, així com les conseqüències per no complir-les per l’obligat al pagament, que ha d’abonar interessos de demora, concedint al creditor, a més, el dret a reclamar una indemnització per les costes en les pogués haver incorregut.

En l’àmbit concret del transport de mercaderies per carretera, la Llei 15/2009, del contracte de transport terrestre de mercaderies, regula en el seu article 41 el supòsit de demora en el pagament del preu, delimitant clarament el moment a partir del qual el deutor incorre en mora i amb la voluntat, així mateix, d’evitar pactes de contingut abusiu per el portador.

La legislació referida s’ha demostrat insuficient per a desincentivar de manera efectiva la morositat empresarial, estant el termini mig de pagament en les operacions comercials de 90 dies, molt per damunt del registrat en altres països europeus i del màxim fixat en la normativa comunitària. Per tant, es considera necessari crear en la Llei 16/1987 d’Ordenació dels Transports Terrestres un nou tipus infractor per l’incompliment del termini màxim legal de pagament de seixanta dies previstos en la Llei 3/2004 (modificada per la Llei 15/2010), en els contractes de transport de mercaderies per carretera. Sancionar els supòsits en els que es pagui a més de seixanta dies, al marge de què no s’hagi pactat un termini de pagament per les parts i operés el termini legal de trenta dies.

Així doncs, s’introdueixen dos nous apartats dins els articles 140 i 141 de la LOTT:

 Article 140, apartat 40:

L’incompliment del límit màxim legal de pagament no dispositiu previst a l’article 4 de la Llei 3/2004 (modificada per la Llei 15/2010), per la que s’estableixin mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en el pagament del preu del transport en els contractes de transport de mercaderies per carretera, quan l’obligat al pagament no sigui un consumidor i el preu del transport sigui superior a 3.000 €.

1.- Es sancionaran amb multa de 1.001 a 2.000 € quan el preu del transport estigui comprés entre 3.001 i 4.000 €.

2.- Es sancionaran amb multa de 2.001 a 4.000 € quan el preu del transport estigui comprés entre 4.001 i 6.000 €.

3.- Es sancionaran amb multa de 4.001 a 6.000 € quan el preu del transport sigui superior a 6.000 €.

4.- Es sancionaran amb multa de 6.001 a 18.000 € quan el responsable de les mateixes ja hagués estat sancionat, a través de resolució que posi fi a la via administrativa, per la comissió de qualsevol altre infracció molt greu de les previstes en aquesta Llei en els 12 mesos anteriors, i pot ascendir a 30.000 € si es considera que la conducta afecta significativament a la capacitat i a la solvència econòmica del creditor o s’hagi superat en més de 120 dies el termini màxim legal de pagament previst en dit precepte.

Article 141, apartat 26:

L’incompliment del límit màxim legal de pagament no dispositiu previst a l’article 4 de la Llei 3/2004 (modificada per la Llei 15/2010), per la que s’estableixin mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en el pagament del preu del transport en els contractes de transport de mercaderies per carretera, quan l’obligat al pagament no sigui un consumidor i el preu del transport sigui igual o inferior a 3.000 €.

1.- Es sancionaran amb multa de 401 a 600 € quan el preu del transport sigui inferior a 1.000 €.

2.- Es sancionaran amb multa de 601 a 800 € quan el preu del transport estigui comprés entre 1.000 i 1.500 €.

3.- Es sancionaran amb multa de 801 a 1.000 € quan el preu del transport estigui comprés entre 1.501 i 3.000 €.

 

Es modifica el límit màxim per a pagaments en efectiu on una de les parts actuï com a empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

No obstant això, el citat import serà de 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional

 

A finals del mes de desembre, el territori francès, amb la finalitat de reducció de la sinistralitat vial, ha modificat la normativa de la seva Llei de Circulació amb la introducció de l’obligació de què tots els camions de transports de mercaderies i conjunts de vehicles de més de 3,5 tones que circulin per territori francès duguin una senyalització d’advertència que indiqui la posició dels angles morts. Aquestes senyalitzacions aniran situades a cada lateral del vehicle i la part posterior.